1) Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy dla narzędzi użytkowanych w przemyśle, rzemiośle oraz 24 miesiące dla narzędzi użytkowanych w domu i liczy się od dnia sprzedaży narzędzia (rachunek lub inny dowód zakupu).
 
2) Dla wszystkich narzędzi Milwaukee okres gwarancji może zostać wydłużony do 3 lat . Warunkiem uzyskania tej wydłużonej gwarancji jest zarejestrowanie online nowo zakupionego narzędzia w ciągu 30 dni od daty zakupu. Rejestracja do przedłużonej gwarancji jest tylko możliwa w krajach, gdzie dostępne są formularze rejestracyjne na stronie www.milwaukeetool.pl lub (http://service.milwaukee-et.com/). Użytkownik musi wyrazić zgodę na zapis swoich danych. Dowodem posiadania przedłużonej gwarancji jest wydruk potwierdzenia rejestracji (otrzymany drogą mailową) oraz oryginalny dowód zakupu z datą sprzedaży. Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji.
 
3) W ramach gwarancji gwarant: DOKONA NAPRAWY przez autoryzowany serwis; pokryje koszt części zamiennych i robocizny niezbędnych do wykonania naprawy; przedłuży okres gwarancji o czas naprawy.
 
4) Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia występujące w okresie gwarancji będące wynikiem wad materiałowych lub montażowych. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia wynikłe z:
- niewłaściwego użytkowania, przeciążenia maszyn
- stosowania uszkodzonego lub nieoryginalnego osprzętu
- winy użytkownika oraz zdarzeń losowych (np.zalanie, zawilgocenie, upadek narzędzia)
- czynników otoczenia (chemiczne, fizyczne) lub substancji obcych
- niestosowania się do instrukcji obsługi oraz pracy w warunkach szkodliwych dla narzędzi ogólnego stosowania
- braku konserwacji ( np. czyszczenie lub smarowanie)
- podłączenia do niewłaściwego źródła zasilania (natężenie, napięcie, częstotliwość)
- napraw lub prób napraw ( demontaż narzędzia) przez nieautoryzowany personel
- normalnego eksploatacyjnego zużycia ( elementy gumowe, łożyska, elementy przekładni, przewody, uchwyty itd.)
- braku możliwości identyfikacji urządzenia ( brak tabliczki znamionowej
 
5) W przypadku gwarancyjnym prosimy o wysłanie narzędzia wraz w wymaganymi załącznikami na adres jednego z serwisów (które dla każdego kraju podane są w dalszej części). Przy wysyłce narzędzia do serwisu proszę zwrócić uwagę aby było ono dobrze zapakowane, wraz z podaniem pełnych danych nadawcy i możliwie wyczerpującym opisem uszkodzenia.
 
6) Naprawy gwarancyjne świadczone są bez żadnego rachunku. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas przebywania maszyny w naprawie. Wymienione części stają się naszą własnością. W niektórych krajach wysyłka naprawionych narzędzi odbywa się na koszt odbiorcy. W przypadku uszkodzeń nie kwalifikujących się do naprawy gwarancyjnej, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów weryfikacji uszkodzeń oraz transportu.