1. Okres gwarancji na zakupiony przez Państwa sprzęt wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
2. W przypadku stwierdzenia awarii urządzenia, prosimy o niezwłoczne dostarczenie sprzętu lub skontaktowanie się:
- z punktem sprzedaży
- z serwisem w siedzibie firmy
3. Reklamację prosimy wysłać POCZTĄ (do 10kg) lub firmą spedycyjną STOLICA
4. Naprawa będzie wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.
5. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku pięciokrotnej i nieskutecznej naprawy.
6. Urządzenie dostarczone do naprawy gwarancyjnej musi posiadać oryginalne opakowanie.
7. Obsługa gwarancyjna nie obejmuje:
a) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik sprzętu.
b) uszkodzeń spowodowanych przez pożar, wyładowania atmosferyczne, przepięcia w sieci, itp.
c) uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez niewłaściwą obsługę sprzętu, samowolne naprawy, przróbki, itp.
d) wymiany materiałów i części eksploatacyjnych to jest: filtrów, oleju, dysz, taśm pasków klinowych, grotów, przewodów itp.
e) przeglądów technicznych urządzeń.

Utrata gwarancji następuję w przypadku:

- nieprzestrzegania instrukcji obsługi
- niewłaściwej eksploatacji
- przeciążenia maszyny
- pracy bez środków smarujących
- używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem
- demontażu sprzętu przez osoby nieupoważnione