WARUNKI GWARANCJI


Informujemy, że aktualne warunki gwarancji dla produktów Einhell to:
- dla linii BLUE – 24 miesiące gwarancji dla konsumentów (zakup na paragon)
- dla linii RED –  24 miesiące gwarancji dla konsumentów (zakup na paragon) + 12 miesięcy po zarejestrowaniu paragonu w systemie internetowym
W przypadku zakupu przez firmę na fakturę Vat gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy.
Jeżeli w powyższych zapisach mowa jest o dowodach zakupu – paragonach i fakturach, to dotyczy to wyłącznie dowodów sprzedaży wystawionych na terytorium RP.


Informacje ogólne:

 1. Roszczenie z tytułu gwarancji rozpatrywane jest w serwisie firmy Einhell Polska Sp. z o.o., pod adresem ul.Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska.
 2. O uznaniu roszczenia reklamacyjnego i o sposobie jego rozpatrzenia decyduje wyłącznie gwarant; roszczenie może być zrealizowane poprzez:
 1. naprawę urządzenia
 2. wymianę na urządzenie o tych samych parametrach technicznych lub lepszych
 3. zwrot pieniędzy
Odpowiedzialność gwaranta jest ograniczona do obowiązku usunięcia wady uszkodzonego urządzenia.

W przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W przypadku informacji o zwrocie pieniędzy i wystawieniu faktury korekty, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zgłosić się do punktu zakupu.
Roszczenie objęte gwarancją dotyczy wad powstałych z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu, które ujawniły się w czasie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
Termin realizacji:

 1. Rozpatrzenie reklamacji i wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji zostanie wykonane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty odbioru urządzenia przez serwis.
 2. Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas dostawy części zamiennych, w przypadku gdy serwis zamawia je u producenta.
 3. Reklamujący znając numer listu przewozowego oraz za pośrednictwem strony www.einhell.pl  może śledzić aktualny status reklamacji.
 4. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.


Roszczenie gwarancyjne nie obejmuje:

 1. Uszkodzeń:
 1.  wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia, braku odpowiedniej konserwacji i czyszczenia konserwacji lub przechowywania w nieodpowiednich warunkach;
 2. mechanicznych;
 3. wynikających z eksploatacji urządzenia  w sposób sprzeczny z zaleceniami producenta;
 4. wynikających z eksploatacji urządzenia  w sposób sprzeczny z udzielonymi pisemnie przez gwaranta  wskazówkami;
 5. wynikających  z dokonania przez osobę uprawnioną z gwarancji  lub osobę trzecią nieupoważnioną przez gwaranta jakichkolwiek zmian  w urządzeniu , chyba że gwarant  wyraził na to zgodę w formie pisemnej.
Czynności:
 1. polegających na regulacji sprawnego towaru, a w  przypadku przesłania takiego urządzenia do serwisu, gwarant ma prawo obciążyć konsumenta/użytkownika kosztami regulacji oraz przesyłki urządzenia;
 2. które zgodnie z instrukcją obsługi, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresiem i na własny koszt.


Roszczenie gwarancyjne zostaje wykluczone w przypadku stwierdzenia:

 1. Braku dowodu zakupu wystawionego na terytorium RP.
 2. Eksploatacji urządzenia w sposób prowadzący do jego ponadnormatywnego zużycia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. urządzeń dla majsterkowiczów w sposób profesjonalny i/lub zarobkowy).
 3. Zniszczenia lub zabrudzenia tabliczki znamionowej uniemożliwiające identyfikację urządzenia.
 4. Ingerencji w urządzenie przez uprawnionego z gwarancji lub osoby trzecie.
 5. Niewłaściwej konserwacji i/lub przechowywania urządzenia bez zachowania zaleceń określonych w instrukcji.
 6. Samodzielnych napraw i/lub wymian podzespołów.
 7. Uszkodzenia mechanicznego lub uszkodzenia będącego następstwem działania środków chemicznych.
 8. Uszkodzenia w transporcie spowodowanego niewłaściwym opakowaniem lub jego brakiem.
 9. Braku kompletnego, wypełnionego i podpisanego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego wszystkie wymagane informacje zawarte w formularzu zgłoszenia

W przypadku nieuwzględnienia roszczenia gwarancyjnego, gwarant zastrzega sobie prawo odesłania do osoby uprawnionej z gwarancji urządzenia na jego koszt. Wysyłka na koszt osoby uprawnionej zostanie dokonana po potwierdzeniu przez niniejszą osobę, chęci odebrania urządzenia od spedytora i poniesienia kosztów przesyłki. W innych przypadkach odbiór będzie w siedzibie serwisu Einhell Polska.
W razie nieodebrania przesyłki przez osobę uprawnioną z gwarancji firma Einhell Polska Sp. z o.o. po 30 dniach od dnia powrotu lub niepotwierdzenia w tym czasie chęci do poniesienia kosztów przesyłki, dokona komisyjnej kasacji urządzenia. Uprawniony z gwarancji zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.
W razie zgłoszenia reklamacji  i stwierdzenia przez gwaranta, że dana naprawa nie jest objęta gwarancją, naprawa taka zostanie dokonana, o ile będzie możliwa, za odrębnym wynagrodzeniem oraz pisemną zgodą osoby uprawnionej z gwarancji. Przypadki, w których naprawa nie jest objęta gwarancją wyszczególniono powyżej.


Transport i dostarczenie urządzenia do serwisu:

 1. Uszkodzone urządzenie należy przysyłać lub osobiście dostarczać do serwisu  firmy Einhell Polska Sp. z o.o., na adres: ul.Wymysłowskiego 1,55-080 Nowa Wieś Wrocławska w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zabezpieczającym towar przed uszkodzeniem wraz z akcesoriami i wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową, zgłoszeniem reklamacyjnym wypełnionym i podpisanym przez reklamującego oraz danymi adresowymi i numerem telefonu osoby uprawnionej z gwarancji.
 2. Kontakt do firmy kurierskiej, za pośrednictwem której należy odesłać urządzenie do serwisu znajduje się na stronie kontakt.