Warunki gwarancji:
 
1. KBGLOBAL zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprawne działanie w/w sprzętu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu w okresie objętym gwarancją Gwarant po sprawdzeniu słuszności reklamacji zapewni bezpłatną naprawę lub w przypadku nie możności naprawy – wymianę uszkodzonych części. Czas naprawy nie przekroczy 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wystąpienia awarii.
3. Naprawy specjalistyczne, wymagające sprowadzenia podzespołów z zagranicy i w tym przypadku czas naprawy może być wydłużony o następne 30 dni. Sposób naprawy ustala Gwarant.
4. Zgłoszenia gwarancyjnego należy dokonać w ciągu 3 dni od daty ujawnienia wady, pod rygorem utraty uprawnieni wynikających z niniejszej kary gwarancyjnej.
5. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi i konserwacji urządzenia niezgodnie z instrukcją, niewłaściwego transportu, eksploatacji urządzenia w warunkach klimatycznych niezgodnych z podanymi w instrukcji lub innych przyczyn spowodowanych przez Użytkownika mogą być naprawione na jego koszt.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Użytkownik pokrywa koszty poniesione przez Gwaranta na które składają się dojazdy, koszt przeglądu technicznego, koszt wymienionych podzespołów, koszt transportu kurierskiego w obie strony przysłanego sprzętu na reklamacje.
7. Gwarancji nie podlegają czynność obsługowo - serwisowe typu: ustawienia urządzenie, kalibracji, uzupełnienia oleju, wymiana oleju po pierwszej godzinie pracy (przy kompresorach) oraz zużycie śruby szybko mocującej (dotyczy wyważarek- wynika to z z faktu, iż śruba szybko mocująca ulega z czasem zużyciu- materiał eksploatacyjny)
8. Gwarant nie odpowiada za niepożądane skutki słabego podłoża do którego zostały przytwierdzone maszyny typu wyważarka i montażownica, oraz na którym został zamontowany podnośnik samochodowy.
9. Urządzenia/urządzeń wyposażone w części elektroniczne powinna być przechowywana jak i używana w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza mieści się w przedziale od + 8 do 25 stopni C.
10. Nie należy zdejmować folii ochronnej z panelu sterowania – klawiatury .
11. Firma KBGLOBAL zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku karty gwarancyjnej.
12. W Przypadku zakupu urządzenia/urządzeń na odległość Kupujący zobowiązuje się odesłać Sprzedającemu/Gwarantowi stronę nr 3 protokół odbioru i pokwitowania dla Gwaranta. W przypadku nie odesłania protokołu i pokwitowania, Gwarant może odmówić świadczenia bezpłatnego serwisu.
13. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne winny być w pierwszej kolejności zgłaszane na adres biuro@kbglobal.pl po otrzymaniu zgłoszenia pracownik działu serwisu skontaktuje się z państwem. Zgłoszenie winno zawierać dane takie jak typ urządzenia, model, dane zgłaszającego, datę zakupu i nr FV, oraz adres miejsca, pod którym urządzenie się znajduje.
14. Gwarant zastrzega, jeżeli usterki we wszystkich urządzeniach objętych gwarancją firmy KBGLOBAL nie będą w sposób właściwy, na piśmie zidentyfikowane i opisane przez kupującego, wówczas dodatkowe koszty napraw i transportu będą po stronie kupującego.
15. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują żądania zwrotu zysków utraconych w związku z awarią urządzenia.
16.Wszystkie naprawy wykonywane po okresie gwarancyjnym są odpłatne.