1. Gwarant SPARKY Polska Sp. z o.o., ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, udziela gwarancji na sprawne użytkowanie sprzętu eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi przez 12 miesięcy od daty zakupu, (24 miesiące przy zakupie konsumenckim) potwierdzonej pieczątką punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy na karcie gwarancyjnej. Okres gwarancji na wszystkie baterie Sparky wynosi 6 miesięcy. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz niniejszymi WARUNKAMI GWARANCJI co należy potwierdzić podpisem. Firmy przekazujące urządzenie „pracownikom” powinny przeprowadzić szkolenie w oparciu o instrukcję obsługi i fakt ten udokumentować. Ochrona gwarancyjna obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy urządzeń zakupionych na terenie Polski. Elektronarzędzia SPARKY mogą zostać objęte rozszerzoną trzyletnią gwarancją pod warunkiem dokonania rejestracji na stronie internetowej www.sparky.pl w ciągu 30 dni od zakupu. Podstawą udzielenia 3- letniej gwarancji jest przedłożenie dokumentów opisanych w pkt. 3 i 4 niniejszych warunków gwarancji oraz certyfikatu rejestracji urządzenia.
 
2. W ramach gwarancji Gwarant wykona bezpłatne naprawy, wymianę części zamiennych wynikające z wad materiałowych i produkcyjnych.
 
3. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest przedłożenie karty gwarancyjnej, wypełnionej zgodnie z pkt.4, dowodu zakupu oraz reklamowanego urządzenia z oryginalną tabliczką znamionową. Urządzenie dostarczone do serwisu musi być czyste. Oczyszczenie urządzenia przez serwis jest płatne. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności konserwacji, montażu, obsługi okresowej, regulacji i czyszczenia opisane w instrukcji obsługi.
 
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki firmowej sprzedawcy, podpisu osoby wystawiającej kartę gwarancyjna, podpisu klienta jak również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nieupoważnione, jest nieważna.
 
5. W razie utraty karty gwarancyjnej nabywcy przysługuje prawo do zastępczej karty gwarancyjnej po przedstawieniu dowodu zakupu urządzenia.
 
6. Gwarancja nie może być zastosowana w przypadku:
niewłaściwej eksploatacji polegającej na:
użytkowaniu niezgodnie z przeznaczeniem
przeciążeniu prowadzącemu do uszkodzenia silnika, w tym przepalenia uzwojeń wirnika lub stojana
mechanicznym uszkodzeniu obudowy, przewodu zasilającego, itp.
uszkodzeniu komutatora spowodowanym stosowaniem innych szczotek niż samoodłączalne
uszkodzeniu spowodowanym niewłaściwym napięciem
wszelkie inne uszkodzenia wskazujące na eksploatację niezgodnie z instrukcją obsługi lub w nieodpowiednim środowisku: o wysokiej wilgotności lub zapyleniu
braku możliwości identyfikacji urządzenia (brak tabliczki znamionowej, nr seryjnego itp.)
zużycia części eksploatacyjnych np. szczotek, kół zębatych i komutatora, smarów, uszczelnień, części gumowych, akumulatorów, pasków klinowych, uchwytów wiertarskich, filtrów, bezpieczników, wierteł, tarcz, frezów, wrzecion, diod itp.
używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
d) uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia, ciał obcych na uzwojenie silnika oraz niewłaściwego składowania,
 
7. Demontaż lub dokonywanie napraw przez osoby do tego nieupoważnione powoduje utratę gwarancji.
 
8. Gwarant nie zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń zastępczych w trakcie naprawy gwarancyjnej.
 
9. Gwarancja jest przedłużona o czas pobytu urządzenia w naprawie.
 
10. Wydanie nowego urządzenia nie przedłuża okresu gwarancji.
 
11. W ramach gwarancji sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw usterki w postaci utraconych korzyści.
 
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiera uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
 
13. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 21 dni. Czas naprawy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu z miejsca sprzedaży do punktu serwisowego gwaranta. Przy braku możliwości naprawy z powodu braku części, czas reklamacji może zostać wydłużony o czas potrzebny na sprowadzenie części od producenta.
 
14. W przypadku wykrycia wady prosimy o niezwłoczne dostarczenie sprzętu z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu osobiście lub przesyłką kurierską firmy DHL do:
 
Serwis Sparky
ul. Głowackiego 9
65-301 Zielona Góra
tel. 068 320 88 88