WARUNKI GWARANCJI

Firma PROMA POLSKA Sp. z o.o. udziela gwarancji na dystrybuowane maszyny i narzędzia jak poniżej:
PROMA – 3 LATA
FERM – 3 LATA
FERM FLORIN (NARZĘDZIA OGRODNICZE) – 2 LATA
BETA – 6 MIESIĘCY
PUSH – 2 LATA
EARLEX – 2 LATA
DEMAIN TECHNOLOGY – 1 ROK

1. Gwarancji nie podlegają usterki zawinione nie fachowym obchodzeniem się z wyrobem (należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zasadmi konserwacji), nadmiernym obciążeniem wyrobu, używaniem nieodpowiedniego wyposażenia lub nieodpowiednich przyrządów roboczych, usterki wynikające z interwencji nieodpowiednich osób, uszkodzeń powstałych w czasie transportu oraz naturalne zużycie się wyrobu.
2. Przy zastosowaniu prawa naprawy gwarancyjnej, należy koniecznie przedstawić kartę gwarancyjną oraz kopię dowodu sprzedaży. Karta gwarancyjna jest ważna tylko wtedy, jeśli posiada numer produkcyjny (numer serii) narzędzia, numer dowodu sprzedaży, datę sprzedaży, pieczątkę właściwego punku sprzedaży i podpis sprzedającego, który w ten sposób potwierdza właściwy pokaz z objaśnieniem funkcji i funkcjonowania wyrobu.
3. Reklamacje należy zgłaszać do punku sprzedaży, w którym dokonano zakupu, ewentualnie w nienaruszonym stanie odesłać do punktu naprawczego. Sprzedający powinien wypełnić kartę gwarancyjną (datę sprzedaży, numer produkcyjny, numer serii, numer dowodu sprzedaży, pieczątkę punktu sprzedaży i podpis).Wszystkie niniejsze informacje muszą być załatwione zaraz na miejscu przy dokonaniu sprzedaży.
4. Gwarancja zostaje przedłużona o okres w którym narzędzie pozostaje w naprawie. Jeżeliw naprawie usterka nie zostanie stwierdzona, wykryta w czasie podlegającym do okresu gwarancji, koszty związane z wykonaniem prac technika serwisowego pokrywa właściciel narzędzi.
5. Narzędzia do naprawy należy posłać firmą kurierską SERVISCO-DHL z dołączoną kartą gwarancyjną oraz kopią dowodu sprzedaży, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, które do tych celów należy zachować.
6. Koszty nieuzasadnionej reklamacji będą refakturowane na nadawcę przesyłki.
7. Użytkownik zobowiązany jest do:
Nie używania uszkodzonych narzędzi Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z osprzętem i dokumentami Jednoznacznego określenia usterki
8. Gwarancja nie obejmuje:
Napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie normalnie zużytych części Uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i spowodowanych siłąmi i czynnikami zewnętrznymi Uszkodzeń wynikłych jako skutek wcześniej zaistniałej i nieusuniętej usterki Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, środków konserwacyjnych Ponadto nie podlegają bezpłatnym naprawom elementy takie jak: sznury przyłączeniowe i ich osprzęt, bezpieczniki, akumulatory, baterie, uchwyty narzędziowe, szczotki węglowe, żarówki, ściernice, materiały eksploatacyjne, itp. Dokonywanie napraw poza wyspecjalizowanym punktem serwisowym powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
9. Termin realizacji reklamacji to 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas przesyłki.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
11. Narzędzia do serwisu należy oddawać czyste. Narzędzia brudne nie będą przyjmowane.

PROMA, DEMAIN:
Maszyny i urządzenia PROMA, przeznaczone są dla zakładów rzemieślniczych i przemysłowych do produkcji małoseryjnej.

FERM, PUSCH
Dotyczy szlifierek: VM-150, FVM-250N, FRS-125N, FCS-180, FPS-135, POS-135, FROS-450, FDS-3DK, FOS-180, FOS-450, FTS-260K, FDS-220K, FBS-800, FBS-1000 Wyżej wymienione szlifierki przeznaczone są do szlifowania wyłącznie powierzchni drewnianych. Nie mogą być stosowane do ścian gipsowo-kartonowych, gładzi szpachlowych i innych materiałów pylących. W takich przypadkach reklamacja nie będzie uznana.

FERM, EARLEX, BETA, FERM FLORIN
UWAGA: Narzędzia nie są przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników. Nie mogą być stosowane w zakładach produkcyjnych o ciągłym charakterze produkcji. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają takie usterki, które są skutkiem naturalnego zużycia części lub narzędzia wykorzystywane do celów zarobkowych w przemyśle lub rzemiośle.